Stoneman Taurista

The Route

123 kilometres and mighty 4,500 metres